Vijverwaterbehandeling - EKO-baggeren

Intensieve vorming van algen en slib, watervertroebeling maar ook zuurstofdepletie behoren tot de meest voorkomende problemen bij (natuur)vijvers en recreatieplassen. Dit is o.a. terug te voeren op te hoge voedingsstofgehalten in het water en is een aanduiding voor een niet optimaal werkende voedingsstoffen recycling in het water.

Het EKO-bagger programma

Ondersteunt deze kringlopen en bevorderen de groei van planten en het afbreken van slib en stabiliseren zo de ecologische balans in het water.

- Verminderen van rottingsprocessen in de sliblaag voorkomen het oplossen van voedingsstoffen in het waterlichaam

- Bevorderen de groei van waterplanten, die met algen strijden om voedingsstoffen

- Verminderen de groei van algen door een gering aanbod van voedingsstoffen in het water. De slibafbraak wordt hierdoor bevordert. 

Bekijk hier onze video over Eko-baggeren

Waterkwaliteitsproblemen

De sliblaag zorgt in de zomermaanden vaak voor troebel water, draadalgen, slechte groei van waterplanten en/of een laag eendenkroos op het wateroppervlak. Nieuwe vijvers kunnen hier ook last van hebben en dan worden het ‘opstartproblemen’ genoemd. Zowel bij oude als bij jongere vijvers is er dan sprake van een onbalans in het watersysteem. Met behulp van regeneratieve micro-organismen en een uitgekiend behandelplan kunnen problemen voorkomen of verholpen worden. Deze zorgen namelijk voor een effectieve afbraak van de baggerlaag op de bodem, het stimuleren van plantengroei en zorgt voor helderder water.

Werking watersysteem

Een gezond watersysteem heeft een balans in voedingsstoffen,
micro-organismen, algen, insecten, waterplanten en (water)dieren. De piramidevorm in de onderstaande afbeelding geeft aan dat de kleinste organismen de grootste biomassa horen te vormen en daarbij de grootste biodiversiteit hebben. In veel watersystemen raakt deze piramide uit balans door voedselrijkdom. Er komen alleen maar voedingsstoffen bij, maar er kunnen onvoldoende voedingsstoffen afgebroken worden. Deze voedingsstoffen zorgen dan voor een onbalans in het
watersysteem.

Vijveronderhoud

Bij de aanleg van een vijver denkt men vaak aan een biologisch
filter, UV-pomp, waterplantenfilter, zuurstofpomp en andere methoden om de waterkwaliteit op peil te houden. Deze systemen zijn veelal symptoombestrijdingen en geen permanente oplossingen. De meest natuurlijke manier om voedingsstoffen uit een vijver of waterpartij te halen (en deze dus in een natuurlijke balans te houden), is door middel van waterplantenonderhoud. De waterplanten nemen de voedingsstoffen op uit het water en de waterbodem. Door waterplanten periodiek te verwijderen zal ook voedselrijkdom beperkt worden, dit voorkomt waterkwaliteitsproblemen.

Bij veel vijvers zijn bestaande onderhoudsmethoden vaak niet voldoende om waterkwaliteitsproblemen te voorkomen. Toevoeging van regeneratieve micro-organismen en een behandelplan op maat kunnen deze problemen voorkomen of verhelpen.

EKO-Baggeren

Bij bestaande vijvers en waterpartijen wordt door de eigenaar of beheerder periodiek gebaggerd om de waterkwaliteit te behouden. De gangbare baggermethoden zijn vaak ingrijpend voor het watersysteem en de omgeving daaromheen. Hiervoor zijn meestal machinale werkzaamheden nodig met graafmachines of zuiginstallaties die de bagger van de waterbodem verwijderen. Deze methoden zijn een serieuze impact voor de waterkwaliteit en het waterleven en tasten de omgevende ondergrond aan.
Daarnaast brengt het hoge kosten met zich mee door de machinale werkzaamheden en het afvoeren van de baggerspecie. De techniek van “EKO Baggeren” zorgt voor een
baggermethode die onverstoord werkt en die géén afvoerkosten heeft. Door het toevoegen van vijverballen, regeneratieve micro-organismen (BB Bodem en/of EMB Starter) en gesteentemineralen  (EM Keramiek en/of Zeobas) zal de sliblaag snel afgebroken worden en de balans in de vijver worden hersteld.